Fondsledelse

Bitten & Mads Clausens Fond er en dansk erhvervsdrivende fond, der arbejder selvstændigt og uafhængigt af andre hensyn end de, der indgår i fondens formålsbestemmelse.

Danfoss A/S er fondens største datterselskab

Danfoss A/S er fondens største datterselskab

Peter Bjerke

Fonden er underlagt Erhvervsfondsloven, hvorfor Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med Fonden. Fonden er desuden omfattet af "Anbefalingerne for god Fondsledelse", og følger disse. Anbefalingerne er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside, www.godfondsledelse.dk

Der er krav om, at fondens bestyrelse forholder sig til anbefalingerne for god fondsledelse. Anbefalingerne, og hvorledes fonden følger dem kan læses ved at følge nedenstående link.

Skema Fondsledelse 2023 FINAL

Tostrenget ledelsessystem
Bitten & Mads Clausens Fond har et tostrenget ledelsessystem, bestående af en bestyrelse og en direktion. Per Egebæk Have er formand for bestyrelsen og Lars Tveen er direktør. Bestyrelsen godkender den overordnede retning for fondens udvikling, i form af strategier og målsætninger. Direktionen udvikler strategien og varetager den daglige ledelse i fonden, og fører strategien ud i livet.

Fondens Formål

Fondens hovedformål er at styrke Danfoss, således at virksomheden sikres en økonomisk sund og konkurrencedygtig udvikling. Det forvaltes via fondens besiddelse af aktier i Danfoss A/S. Derudover bruger fondens sin indflydelse som aktionær, i forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer i Danfoss. Endelig skal fonden arbejde for at bevare og styrke beskæftigelsen i Sønderjylland.

Formueforhold
Bitten & Mads Clausens Fond har en grundkapital i A-aktier. Herudover har fonden en rådighedskapital bestående af B-aktier i Danfoss A/S, kapitalandele, kapitalforvaltning samt en likvid portefølje.

Kapitalforvaltning
Fonden har nedsat en investeringskomité, der sørger for at fondens penge investeres og forvaltes på den bedst mulige måde. Komitéen formulerer og vedligeholder en investeringsstrategi, der sikrer den rette afvejning mellem risiko, afkast og løbetid. Investeringsstrategien har en moderat risikoprofil, og har til formål at skabe et passende risikojusteret afkast.   

Vedtægter - Fundats
Formålet med Fonden er at virke konsoliderende for Danfoss A/S, både med hensyn til ledelsesforhold og kapitalforhold. Til gavn for virksomheden og alle de, der har tilknytning hertil. 

I henhold til Fondens vedtægter skal grundkapitalen til stedse være urørlig, således at ovenstående aktier i Danfoss A/S aldrig må afhændes eller på nogen måde pantsættes. Stemmeretten er til enhver tid uindskrænket, og skal forblive i Fonden. 

Fondens rådighedskapital kan anbringes i børsnoterede obligationer, bankgaranterede pantebreve, gældsbeviser eller højt forrentede indlånskonti i pengeinstitutter. Såfremt bestyrelsen skønner det hensigtsmæssigt, kan Fonden endvidere investere i aktier eller anparter. 

Fondens Fundats kan læses her.   

Lovpligtig redegørelse i henhold til årsregnskabslovens § 99a
BMC Koncernens væsentligste dattervirksomhed, Danfoss A/S har siden 2002 været tilsluttet FN’s Global Compact Initiativer. På linie hermed søger Fonden løbende at forholde sig proaktivt til standarder og lovgivning, der skal sikre en bæredygtig samfundsudvikling.

Det er Fondens overordnede mål, at BMC Koncernens virksomheder i alle forhold betragtes som bæredygtige og ansvarlige og med ”orden i eget hus”. Begrebet bæredygtighed samler og balancerer overordnede hensyn til social, miljømæssig og finansiel ansvarlighed.

Bæredygtighed

Redegørelser for bæredygtighed i i Bitten & Mads Clausens Fond er baseret på rapporter for Danfoss A/S. Rapporterne kan findes under nedenstående link.

Bæredygtighed

Fonden har siden 2021 udarbejdet en selvstændig supplerende afrapportering på bæredygtighed, der redegør for Fondens konsoliderende politikker, indsats og resultater indenfor området. Alle bæredygtighedrapporter kan findes ved at følge linket i tekstboksen til højre. 

Regnskabsårets highlights
Fonden indsender rutinemæssigt årsrapport til Erhvervsstyrelsen, hvor regnskab samt hovedaktiviteter for året fremlægges. I regnskabet fremgår fondens omsætning, indtjening, frie cash flow og egenkapital. Der slås også fast, at fonden årligt forventer at uddele mellem 50 og 60 millioner kroner. 

Årsrapporter