fredag den 3. april 2020 10.45

Tilgang til Covid-19

Igangsatte projekter støttes fortsat

Covid-19

Covid-19

Bitten & Mads Clausens Fond har et stort lokalt tilhørsforhold til Danfoss og Sønderjylland. For mange lokale aktører i Sønderjylland, er fonden uundværlig for realisering af projekter og investeringer.

I den aktuelle pandemi relateret til Covid-19 er BMC bevidst om sit ansvar overfor lokale projekter og investeringer igangsat over de seneste år. Flere af disse imødeser store tab i forbindelse med den krise landet står i.  

BMC udviser i den forbindelse rettidig omhu, og tilpasser sit engagement i hvert enkelt projekt på en måde, som sikrer den bedste langsigtede løsning. Eventuelle nye donationer relateret til Covid-19 vil bero på fondens fundats og koncentrere sig om lokalområdet og/eller Danfoss-interesser.

I forhold til allerede igangsatte projekter, er det primære fokus at hjælpe dem bedst muligt gennem Corona-krisen. I den forbindelse forpligter Bitten & Mads Clausens Fond sig til:

  • At samarbejde med projektejerne på enhver måde som sikrer, at målgrupperne påvirkes mindst muligt under - og efter - pandemien. I dialog med de nødlidende projekter søges løsninger, der minimerer den negative påvirkning i fht. udførelse, tidsplaner, økonomi, m.v.
  • At være fleksibel, hvis støttede projekter ikke kan gennemføres som aftalt. Projektejerne opfordres i så fald til at henvende sig til BMC for at aftale alternative måder at realisere projekterne på. Donationer vil ikke kræves tilbagebetalt i den forbindelse.
  • At aftalte deadlines ikke er kritiske. Gør den aktuelle krise det umuligt at overholde tidligere aftalte tidsplaner, kan en ny og realistisk plan præsenteres for BMC.
  • At donationer kommer til udbetaling som aftalt, med mindre et projekt aflyses eller nedlægges.
  • At alle projekter håndteres individuelt, med udgangspunkt i henvendelse fra projektejerne selv. Projekterne er forskellige og har egne målgrupper - det tages der højde for.
  • At såfremt supplerende donationer bliver nødvendige for at realisere et allerede igangsat projekt, er BMC indstillet på at vurdere mulighederne herfor.

Sammen med Danfoss er Bitten & Mads Clausens Fond optaget af at lære at denne krise. Al opsamlet viden skal munde ud i en aktionsplan, der gør det muligt i fremtiden at agere hurtigt og resolut ved lignende kriser. Hensigten er at afbøde de negative konsekvenser for både virksomhed og projekter, der er afhængige af donationer/investeringer fra fonden.